rechtsgebieden

Procederen op het scherpst van de snede

Korvinus Zandt Bruinsma Rafik advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring op strafrechtelijk gebied; wij adviseren en procederen dan ook op een veelvoud aan strafrechtelijke gebieden. KZBR-advocaten staat zowel particulieren als bedrijven bij, onafhankelijk van hun financiële draagkracht en ongeacht of zij nu verdachte of slachtoffer zijn. We bieden daarbij professionele dienstverlening met hart voor de zaak en oog voor detail. We geven deskundig en helder advies, gebaseerd op ervaring, kennis en creativiteit. We maken ons er hard voor dat de strafrechtelijke procedure waar u in betrokken bent discreet afgehandeld wordt. Indien het echter nodig is, zullen we uw zaak ook publicitair begeleiden.

Specialisaties

Algemeen (commuun) strafrecht

Hieronder vallen de misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht. Naast het Wetboek van Strafrecht worden enkele veel voorkomende bijzondere wetten tot het algemene strafrecht gerekend, waaronder bijvoorbeeld de Opiumwet.

KZBR behandelt onder meer strafzaken op het gebied van levensdelicten (moord / doodslag), geweldsdelicten (mishandeling / openlijke geweldpleging), zedenmisdrijven (verkrachting / ontucht), vermogensdelicten (diefstal / verduistering / oplichting) en drugsgerelateerde strafzaken.

KZBR kent een lange traditie op het gebied van de algemene strafrechtpraktijk. Sinds de oprichting wordt op dit gebied voor alle rechtbanken en Gerechtshoven van Nederland op het scherpst van de snede geprocedeerd. Zodoende is er jarenlange ervaring en een gedegen kennis op het gebied van algemene strafzaken. Zowel in complexe zaken die dikwijls voor de meervoudige kamer worden behandeld, alsook in eenvoudige winkeldiefstallen die voor de politierechter worden behandeld, zullen onze advocaten zich sterk maken om voor u het optimale resultaat te bereiken – zowel bij de rechtbank, in hoger beroep bij het Gerechtshof, als in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Economisch strafrecht

Onder economisch strafrecht valt fiscaal strafrecht (FIOD-zaken die verband houden met belastingontduiking of andere overtredingen van belastingwetten door een belastingplichtige), economisch strafrecht (dit zijn de delicten die strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED) ), financieel strafrecht (overtredingen van de Wet op het Financieel Toezicht) en ondernemingsstrafrecht (wanneer ondernemingen en / of bestuurders onderwerp van strafrechtelijk onderzoek zijn). Andere termen die onder het economisch strafrecht vallen zijn ‘ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel’ en bijvoorbeeld ‘pluk ze’.

KZBR beschikt over gespecialiseerde advocaten die regelmatig optreden in zaken waarbij er een verdenking van witwassen voorligt of diverse vormen van (bedrijfs-)fraude. Indien uw bedrijf vermoedt dat een werknemer heeft gefraudeerd of wordt u zelf verdacht van bedrijfsfraude, dan adviseert KZBR over de mogelijkheden om actie te ondernemen of staat u bij vanaf het moment dat de verdenking tegen u ontstaat.

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht is het strafrecht dat van toepassing is op jongeren van 12 tot 18 jaar. Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet worden vervolgd. KZBR-advocaten staat jongeren bij in kleine en grote strafzaken. Het inschakelen van een strafrechtadvocaat is verstandig als u wordt opgeroepen als getuige of verdachte. Met name voor minderjarige verdachten is professionele begeleiding van een gespecialiseerd advocaat van groot belang. De gevolgen van een strafrechtelijke verdenking zijn immers ingrijpen en kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst. Het is zaak te voorkomen dat de opleidings- en carrièremogelijkheden door een strafzaak niet nadelig beïnvloed worden. KZBR-advocaten beschikt over de kennis en kunde om u hierbij goed te ondersteunen.

Bestuursstrafrecht

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de bestuurlijke boete of aan het intrekken van een vergunning op grond van de Wet Bibob. Deze sancties kunnen verstrekkende gevolgen hebben; ze moeten daarom ook aan de strafrechtelijke waarborgen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voldoen. KZBR maakt er zich samen met u graag hard voor dat de deze waarborgen nageleefd worden, en dat uw probleem met de overheid zo goed mogelijk opgelost wordt.

Internationaal strafrecht

Het kan zijn dat een ander land vraagt om uw overlevering of uitlevering; omdat u in dat andere land verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. KZBR beschikt over gespecialiseerde advocaten die u in die procedures terzijde staan. Ook indien een aan u in het buitenland opgelegde straf tenuitvoergelegd wordt tegen u onderzoeken wij de mogelijkheden om u zo goed mogelijk te verdedigen.

TBS en maatregelen

De rechter kan verdachten van zware misdrijven soms (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar verklaren. Als het misdrijf is gepleegd (deels) onder invloed van een geestelijke stoornis of ziekte wordt het hen niet (volledig) aangerekend. De rechter kan deze verdachten TBS (terbeschikkingstelling) opleggen als er zonder behandeling kans is op herhaling. KZBR kent een lange traditie in het bijstaan van cliënten die de TBS-maatregel hebben opgelegd gekregen. Zodoende beschikt KZBR over ervaring en expertise om in TBS-zaken voor u het beste resultaat te behalen. Ook gedurende de tenuitvoerlegging van de TBS-maatregel blijft KZBR zich voor u inzetten tijdens de zogenaamde ‘verlengingszittingen’.

Werkwijze en tarieven

Tarieven

Onze advocaten treden betalend op tegen marktconforme tarieven, maar staan ook mensen bij op basis van een toevoeging (“pro deo”). In dat geval betaalt een cliënt slechts een eenmalige eigen bijdrage, welke berekend wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor bijstand op basis van toevoeging is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Gehele strafproces

KZBR-advocaten staan cliënten bij in het gehele strafproces: tijdens verhoor bij de politie, bij de rechtbank, tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof en in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. In sommige zaken wordt er geprocedeerd tot aan het Europese Hof van de rechten van de Mens (EVRM). Ook in beklagzaken bij de RSJ door gedetineerden wordt bijstand verleend.

Bijstand aan slachtoffers

Ook als slachtoffer kunt u zich laten bijstaan door een van onze advocaten. U kunt zich voegen als benadeelde partij in het strafproces. Het voordeel hiervan is dat u niet eerst een langslepende civielrechtelijke procedure hoeft te doorlopen om vergoeding van uw schade te verkrijgen.

Clienten in detentie / TBS

Als u bent gedetineerd in een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting (gevangenis) of tbs-instelling, dan gelden de regels van het Penitentiair Recht. Wanneer er geschillen ontstaan over de rechten van gedetineerden of over een opgelegde sanctie of maatregel, of wanneer u het niet eens bent met bepaalde beslissingen van de (gevangenis)directeur of selectiefunctionaris van het ministerie van Justitie, kunt u een beklagzaak starten.

KZBR-advocaten kan u hierin bijstaan, zowel op betalende basis als op basis van toevoeging ('pro deo').

Direct contact

AdresRaadhuisstraat 52D, 1016DG, Amsterdam
Telefoon020 305 3400
Emailinfo@kzbradvocaten.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONS KANTOOR

KLACHTENREGELING VAN ONS KANTOOR